Go Turquoise > Go Turquoise  > MEDITATION IN SETSWANA

MEDITATION IN SETSWANA

During the campaign Go Turquoise for the Elderly from 15 May to 15 June 2016, the people of South Africa send you, the caregivers of older persons, this meditation and prayer.

Buisa pele go tswa mo Beibeleng: Mareko 2: 1 – 2

MOLAETSA

Jesu o ne a boela kwa Kaperenaume mme ga phuthega batho ba bantsi. Bangwe ba tlisa mongwe yo o suleng mhama go Jesu, ka tsholofelo ya gore o tla mo fodisaka. Ka ntlha ya bontsi jwa batho, ba ne ba palelwa ke go mo isa kwa go Jesu. Ka jalo, ba ne ba rutlomolola dithulelo tsa ntlo eo, mme ba folosetsa bolao jwa motho yo o suleng mhama go Jesu, ka phatlhana eo ba neng ba e phuntse mo dithulelong.

A tiragalo e e tsholetsang maikutlo a motho! Beibele e re bolella gore Jesu o ne a amiwa maikutlo thata ke tiragalo e. A bona tumelo ya bona, moo a ileng a fodisa motho yo. Gantsi fa re buisa karolwana e, re elellwa bogagapa jwa baitse-dikwalo bao ba neng ba tshwenngwa ke fa Jesu a ne a re dibe tsa molwetse yo, di itshwaretswe. Eo ke tiragalo ya botlhokwa  … fela sengwe gape se se botlhokwa, ke tlhokomelo le boutlwelobotlhoko jwa ditsala tsa motho yo.

Se se farologana kgakala le seo se diragaletseng Baratimeo wa sefofu, yoo ditsala le balesika ba neng ba mo tlogela gore e nne sekopa kwa ntle ga motse. Se se farologana le balepera bao ba neng ba goeletsa go kopa thuso le tlhokomelo ba emetse kgakala, gonne ditsala le balesika ba ne ba ba latlhile, ba ba lebetse.  Se se fapaane thata le monna wa seritsa, yo o neng a letse fa thoko ga letsha la Bethesda. Botlhe ba bona, ba ne ba tlogetswe go iponela ntle le thuso epe go tswa go beng-ka-bona.

Ga re na kitso e kalo ya gore seritsa se, e ne e le mang, fela re itse gore ditsala tsa gagwe tse di siameng di ne di tshwenyega ka ene e bile ba mo tlhokometse. Tumelo ya bona go Jesu le go itse gore a ka dira pharologanyo mo botshelong jwa tsala ya bona, e nnile lona lebaka la go dira gore ba mo tlhokomele le go mo tseela matsapa a a kalo. Ga ba a mo rwalela fela kwa lefelong leo Jesu a neng a le kwa go lona! Fa ba elellwa gore ba ka se kgone go isa tsala ya bona gaufi le Jesu ka ntlha ya bontsi jwa batho, ba tsere kgato e e masisi ya go rutlomolola dithulelo, le go mo folosetsa ka phatlhana eo ba neng ba e butse.

Fa o buisa karolwana e mo Beibeleng, o tshwanetse go gopola ka mekgatlo ya katlaatlelo e mentsi, e e thusang batho ba ba tlhokang thuso. Mekgatlo e, e tsaya matsapa a magolo go dira gore ditoro tsa batho di fetoge nnete. O tshwanetse go bona, mo motlholong o, diketekete, nyaa, dimilione tsa malapa, baoki le badiri ba bangwe ba ba thusang go tlhokomela bagodi ka lerato le kutlwelobotlhoko. Ka boitshoko jo bogolo ba utlwella mogodi mongwe le mongwe, selelo sa gagwe, ngongorego ya gagwe, matlhotlhapelo a bona; ba ba utlwella ka tsebe-ntlha, ka boutlwelobotlhoko.

Fa Jesu a bona tumelo ya ditsala tsa motho yo wa seritsa, o ne a mo raya a re: “Dibe tsa gago di itshwaretswe”. Ke dumela ka nnete gore Modimo o bona matsapa a a tsewang ke badiri botlhe ba katlaatlelo. Ka nako nngwe go ithaopa ga bona, go ineela ga bona, di dira gore rona ba  bangwe re jewe ke ditlhong gonne re sa kgone go dira jaaka bona. Ke ka fao ke batlang go rorisa Morena Modimo wa rona go re fa maatla le bokgoni jwa go tswelela pele go dira tiro eno e ntle ya go thusa bao ba sa kgoneng go ka ithusa ka bo bona. Morena Modimo o tla tswelela go re fa maatla a go tswelela pele go dira jalo: go nna dipaki tsa lerato la Modimo ka maphelo a rona.

THAPELO

Modimo Mong-thata-yotlhe, Rraetsho wa Legodimo, re a rapela gore o nne teng fa go rona gompieno. Re rata go go rapela ka tebogo, ka ntlha ya badiri botlhe ba katlaatlelo lefatsheng ka bophara, ba o ba tlhokomelang bagodi ba rona. A ba itemogele lerato go tswa go wena letsatsi le letsatsi, ka go tladiwa ka Mowa o o Boitshepo. Re kopa o ba fe maatla fa ba fellwa ke ona. Re rapella gape gore lefatshe le bone bao ba phelelang mo pogisegong. Re rapella bao ba tlhokang bathusi. Tlatsa dipelo tsa rona ka boutlwelobotlhoko le botlhale jwa go dira phetogo maphelong a batho. Re tlatse ka Mowa o o Boitshepo mme re tswelele pele go tlhokomela bagodi ba rona. Re bule dipelo le matlho go ka dira jalo. Re itshwarele melato ya rona mme re se ka ra lebala lerato la gago.
Amen